Aanvullende afspraken plan van aanpak

Hieronder vindt u de aanvullende afspraken die van toepassing zijn bij een plan van aanpak die tussen Elisafan Bewindvoering en haar cliënten wordt opgesteld. Deze publiceren wij op voorhand op onze website om transparantie ook van te voren te bieden.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen  Elisafan Bewindvoering (hierna: opdrachtnemer) en haar cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Gegevensverstrekking en geheimhoudingsplicht

2.1 De gegevens van de cliënt worden opgenomen in een cliëntenregistratie en hun boekhouding. De Wet Bescherming Persoonsgegevens en ons privacy statement is hierop van toepassing.

2.2 Alle medewerkers van opdrachtnemer zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Artikel 3  Taken cliënt(en)

3.1 De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven, schulden, lopende betalingsverplichtingen, zijn vermogen en het saldo van alle bankrekeningen die op zijn naam staan. De cliënt zorgt er voor dat alle informatie die van belang is terecht komt bij Elisafan bewindvoering.

3.2. De cliënt deelt altijd wijzigingen in zijn persoonlijke en financiële sfeer per direct mede aan de opdrachtnemer.

3.3 De cliënt gaat geen nieuwe schulden of andere verplichtingen aan.

3.4 De cliënt machtigt de opdrachtnemer om alle handelingen die nodig zijn te kunnen verrichten.

3.5 De cliënt machtigt de opdrachtnemer om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen.

3.6 De cliënt blijft altijd zelf verantwoordelijk voor voldoende saldo, zodat de opdrachtnemer tot betaling volgens het overeengekomen budgetplan kan overgaan.

Artikel 4  Taken opdrachtnemer ten aanzien van bewindvoering

4.1 De opdrachtnemer opent bij aanvang van het bewind twee bankrekeningen op naam van de cliënt, één beheer en één leefgeldrekening. Alle andere rekeningen worden indien nodig opgeheven. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind lopen via de beheerrekening. De opdrachtnemer voert op basis van art. 1:436 lid 4 het beheer over deze bankrekening. Op de leefgeldrekening ontvangt de cliënt dagelijks, wekelijks of maandelijks leefgeld voor zover het saldo dit toestaat. Dit bedrag wordt bepaald door de opdrachtnemer in samenspraak met de cliënt.

4.2 De opdrachtnemer verricht de uitgaven overeenkomstig het opgestelde budgetplan.

4.3 De opdrachtnemer verstrekt de cliënt wekelijks of maandelijks leefgeld op de daartoe bestemde leefgeldrekening.

4.4 De opdrachtnemer inventariseert bij aanvang van het bewind de eventuele schulden van de cliënt.

4.5 De opdrachtnemer doet in basis geen werkzaamheden betreffende problematische schulden. Wel houd de opdrachtnemer een schuldenoverzicht bij.

4.7 Jaarlijks wordt door de opdrachtnemer de rekening en verantwoording ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter.

 Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van de opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan.

5.2. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen of nalatigheid van derden, waar de opdrachtnemer diensten of producten afneemt of naar heeft doorverwezen.

Artikel 6 Kosten

6.1 De tarieven voor bewindvoering worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters.

6.2. De kosten voor beschermingsbewind worden rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt en in mindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door de opdrachtnemer. Indien de kosten bij een derde in rekening kunnen worden gebracht, zal dit gedaan worden door de opdrachtnemer.